Stowarzyszenie

"Filipino Arnis de Mano Poland” powstało w celu propagowania filipińskich sztuk walki w Polsce, w owym czasie skupiano się głównie na systemie walki Modern Arnis, którego Chief Instructorem jest Piotr Adam Duchnik.

Stowarzyszenie zostało utworzone z inicjatywy Guro Romana Smoka (zm. 2008r.) i Guro Piotra Adama Duchnika w celu nawiązywania kontaktów z podobnymi organizacjami lub osobami, które są bądź były związane z FMA. Są to mistrzowie, instruktorzy, studenci (adepci) oraz zwolennicy i sympatycy filipińskich sztuk walki w Polsce i na świecie.

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd w składzie od 3 do 5 członków, który wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika. Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes w miarę potrzeby. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków tego organu - w tym prezesa lub wiceprezesa. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, a także do podejmowania wszelkich czynności sądowych jak i pozasądowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

FAdMP oferuje swoim członkom wymianę informacji i rzetelny przekaz nauczanych systemów walki, udział w szkoleniach międzynarodowych, kursach instruktorskich, egzaminach na stopnie uczniowskie i mistrzowskie itp.

Jako pierwsi w Polsce gościliśmy mistrzów z Filipin nauczających systemu Balintawak.

Decyzją Zarządu FAdMP z marca 2011r. postanowiono także propagować w Polsce ten system walki, w przekazie GM Nicomedesa "Nicka" Elizara (Cebu – Filipiny) stając się tym samym członkiem „World Nickelstick Eskrima Club” i przedstawicielem tej organizac ji w  Polsce.

Od 2019 roku także studiujemy i propagujemy balintawak wg programu Balintawak - Cuentadaw przekazie GM Bobby'ego Taboady, dzięki współpracy z Guro Jhun R. Occidental - stając się jednocześnie jedynym oficjalnym przedstawicileme TABOADA'S BALINTAWAK w Polsce, działając pod nazwą "BALINTAWAK POLAND". 


logo

 

"FILIPINO ARNIS DE MANO POLAND"

nr konta 21 1240 1213 1111 0010 4373 5195 (Bank PKO S.A.)

NIP 949-209-62-16       REGON 240942041

Copyright © 2012 Filipino Arnis De Mano Poland
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: Anna Puczyńska, Wykonanie: Piotr Hondowicz